تور نوروزی مالزی - سنگاپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
MyTower
3
B.B
Quality
3
B.B

285 دلار

3650000 تومان

495 دلار

3650000 تومان

255 دلار

3650000 تومان

120 دلار

3650000 تومان

Furama
4
B.B

320 دلار

3650000 تومان

575 دلار

3650000 تومان

295 دلار

3650000 تومان

135 دلار

3650000 تومان

Furama
4
B.B
Furama
4
B.B

375 دلار

3650000 تومان

685 دلار

3650000 تومان

340 دلار

3650000 تومان

160 دلار

3650000 تومان

450 دلار

3650000 تومان

840 دلار

3650000 تومان

410 دلار

3650000 تومان

190 دلار

3650000 تومان

Maya
5
B.B

500 دلار

3650000 تومان

930 دلار

3650000 تومان

450 دلار

3650000 تومان

205 دلار

3650000 تومان

Swissotel
5
B.B

3650000 تومان

740 دلار

3650000 تومان

1410 دلار

3650000 تومان

670 دلار

3650000 تومان

300 دلار

Fairmont
5
B.B

790 دلار

3650000 تومان

1500 دلار

3650000 تومان

710 دلار

3650000 تومان

320 دلار

3650000 تومان

درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

285 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

495 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

255 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

120 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

320 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

575 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

295 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

135 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

375 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

685 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

340 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

160 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

450 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

840 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

410 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

190 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

500 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

930 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

450 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

205 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

نرخ اتاق 1 تخته

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

740 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

3650000 تومان

1410 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3650000 تومان

670 دلار

کودک بدون تخت

3650000 تومان

300 دلار

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

790 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1500 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

710 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

320 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی