تور نوروزی لنکاوی و کوالالامپور

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
Flamingo
3
B.B

275 دلار

3650000 تومان

420 دلار

3650000 تومان

255 دلار

3650000 تومان

190 دلار

3650000 تومان

Aseania
4
B.B

345 دلار

3650000 تومان

560 دلار

3650000 تومان

325 دلار

3650000 تومان

200 دلار

3650000 تومان

Novotel
5
B.B

400 دلار

3650000 تومان

665 دلار

3650000 تومان

370 دلار

3650000 تومان

235 دلار

3650000 تومان

Istana
5
B.B

455 دلار

3650000 تومان

775 دلار

3650000 تومان

420 دلار

3650000 تومان

370 دلار

3650000 تومان

510 دلار

890 دلار

470 دلار

275 دلار

Strips
5
B.B

3650000 تومان

600 دلار

3650000 تومان

1070 دلار

3650000 تومان

550 دلار

3650000 تومان

315 دلار

680 دلار

3650000 تومان

1230 دلار

3650000 تومان

610 دلار

3650000 تومان

345 دلار

3650000 تومان

درجه هتل
3
خدمات
B.B
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

275 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

420 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

255 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

190 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

345 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

560 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

325 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

200 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

400 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

665 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

370 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

235 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

455 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

775 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

420 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

370 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

510 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

890 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

470 دلار

کودک بدون تخت

275 دلار

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3650000 تومان

600 دلار

نرخ اتاق 1 تخته

3650000 تومان

1070 دلار

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3650000 تومان

550 دلار

کودک بدون تخت

3650000 تومان

315 دلار

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

680 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1230 دلار

3650000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

610 دلار

3650000 تومان

کودک بدون تخت

345 دلار

3650000 تومان

موقعیت مکانی