تور ایروان 5 شب

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت

2090000 تومان

2530000 تومان

1760000 تومان

1490000 تومان

Shirak
3
B.B

2140000 تومان

2490000 تومان

1980000 تومان

1490000 تومان

Silachi
3
B.B

2150000 تومان

2580000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

Regineh
3
B.B

2190000 تومان

2490000 تومان

1860000 تومان

1490000 تومان

2280000 تومان

2730000 تومان

1980000 تومان

1490000 تومان

Aviatrans
4
B.B

2320000 تومان

3090000 تومان

1790000 تومان

1490000 تومان

Barsam
4
B.B

2330000 تومان

3110000 تومان

1810000 تومان

1490000 تومان

Europe
4
B.B

2350000 تومان

2850000 تومان

1720000 تومان

1490000 تومان

Ararat
4
B.B

2360000 تومان

2990000 تومان

1760000 تومان

1490000 تومان

Tufenkian
4
B.B

2370000 تومان

2710000 تومان

2120000 تومان

1490000 تومان

Metropol
4
B.B

2380000 تومان

2950000 تومان

1930000 تومان

1490000 تومان

2460000 تومان

3040000 تومان

1940000 تومان

1490000 تومان

Hilton
4
B.B

2640000 تومان

3450000 تومان

1490000 تومان

2650000 تومان

3410000 تومان

1840000 تومان

1490000 تومان

2890000 تومان

3810000 تومان

2290000 تومان

1490000 تومان

National
5
B.B

3150000 تومان

4460000 تومان

1810000 تومان

1490000 تومان

Marriott
5
B.B

3290000 تومان

4590000 تومان

1990000 تومان

1490000 تومان

درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2530000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1760000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2140000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2580000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
3
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1860000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2730000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1980000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2320000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1790000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2330000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3110000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2350000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1720000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2360000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1760000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2710000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1930000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2460000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
4
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2650000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1840000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3810000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2290000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
درجه هتل
5
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1990000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی