تور مشهد با قطار

نام هتل درجه هتل خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته هر نفر در اتاق یک تخته هر نفر در اتاق سه تخته 6 تا 12 سال با تخت 2 تا 6 سال بدون تخت موقعیت
آتی
3
F.B

199000 تومان

199000 تومان

199000 تومان

199000 تومان

مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲، نبش چهارراه دوم

199000 تومان

199000 تومان

199000 تومان

199000 تومان

مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۱۹
درجه هتل
3
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

199000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

199000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

199000 تومان

کودک با تخت

199000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
مشهد، خیابان امام رضا، امام رضا ۳۲، نبش چهارراه دوم
درجه هتل
3
خدمات
F.B
نرخ اتاق 2 تخته

199000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

199000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

199000 تومان

کودک با تخت

199000 تومان

کودک بدون تخت

موقعیت مکانی
مشهد، خیابان دانشگاه، دانشگاه ۱۹